Apie asociaciją

 

Plastikinius langus gaminančios įmonės 1998 m. įkūrė “Plastikinių langų gamintojų asociaciją”. Vėliau į asociaciją panorėjus įstoti ir kitoms įmonėms kurios gamino ne tik plastikinius langus, taip pat siekiant suburti ne tik gamintojus bet ir komplektuojančių medžiagų tiekėjus, asociacja pakeitė pavadinimą ir tapo “Respublikine langų ir durų gamintojų asociacija”.

“De jure” pavadinimu “Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija” asociacija įkurta 1999 metais.

  Kuriant asociaciją buvo suformuluoti pagrindiniai asociacijos uždaviniai:
 1. Atstovauti asociacijos narių teises, ginti jų interesus valstybinėse, visuomeninėse institucijose.
 2. Padėti įmonėms diegiant ISO ir EN standartus.
 3. Skatinti asociacijos narių gaminamos produkcijos aukštą kokybę ir konkurencingumą.
 4. Organizuoti asociacijos narių vadovų, specialistų kūrybinį bendradarbiavimą.
 5. Bendradarbiauti su mokslo įstaigomis ir organizuoti: konferencijas, probleminių mokslinių, techninių ir kitų klausimų aptarimus, specialistų mokymą.
 6. Organizuoti architektų ir inžinierių statybininkų praktinę veiklą mūsų asociacijos įmonėse.
 7. Teikti asociacijos nariams informacinę pagalbą, juridines, ekonomines konsultacijas.
 8. Palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įmonėmis ir organizacijomis.
 9. Skatinti labdaros ir paramos teikimą.
 10. Pasitelkiant žiniasklaidą, spausdinti probleminius straipsnius, aiškinant kaip užsakovams pasirinkti kokybišką produkciją.
 11. Inicijuoti langų ir durų gamybos ES standartų perimamumą, naujų reglamentų kūrimą ir jų tvirtinimą valstybės institucijose.

Suburiant įmones į asociaciją numatyta , kad asociacijos nariu gali būti tik ta įmonė, kuri turi visus rekalingus ir Lietuvje galiojančiais teisės aktais numatytus gaminamos ir realizuojamos langų ir durų produkcijos kilmės atitikties dokumentus.

Asociacijos įsteigtas kokybės ir technikos komitetas įvertina kiekvienos įmonės langų gamybos lygį, naudojamų medžiagų kokybę, darbo kultūrą. Tuo būdu langų ir durų gamintojų asociacijos narės pažymėjimas yra kokybės garantas kiekvienam užsakovui.

Asociacija deda visas pastangas kad langų gamybos ir pardavimo startinės sąlygos visiems gamintojams būtų maksimaliai vienodos.Asociacija paruošė Statybos Techninį reglamentą “Langai ir išorinės įėjimo durys”. Atliko šio reglamento koregavimą pritaikant reikalavimus langų produkcijai valstybės finansuojamuose naujai statomuose ir renovuojamuose objektuose. Asociacija yra parengusi jau trečiasias Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimo “Statybos taisykles” Asociacija yra Standartų komiteto TK 60, prie Lietuvos standartizacijos departamento, narė. Asociacija aktyviai prisideda prie ES standartų perėmimo ir jų įdiegimo Lietuvoje.

Asociacija nedalyvauja sprendžiant kitų – ne asociacijos narių gaminamos ir parduodamos produkcijos kokybės klausimus. Tačiau asociacija nagrinėja ir kaupia visą informaciją gaunamą tiek tiesiogiai, tiek ir per visuomenės informavimo priemones apie visų langų ir durų gamintojų gaminamą produkciją, jos kokybę tame tarpe ir langų ir durų montavimo darbų kokybę.

Įmonės Asociacijos narės yra įdiegusios pažangiausias kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemas kurios užtikrina aukštą gaminamos produkcijos kokybę ir yra garantas užsakovams. Asociacija yra atvira visoms įmonėms gaminančioms langų ir durų produkciją, tiekiančioms gaminius ir medžiagas langų ir durų produkcijai, jeigu jų veikla yra skaidri ir tolerantiška kitų įmonių atžvilgiu , jeigu įmonės dirba turėdamos visus Lietuvoje galiojančiais teisės aktais numatytus produkcijos kokybę patvirtinančius dokumentus.

Susirinkimo metu už asociacijos prezidiumo 2013-2016 metų laikotarpį atsiskaitė asociacijos direktorius Arvydas Klimkevičius. Visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtinta asociacijos prezidiumo veiklos ataskaita ir asociacijos finansinės veiklos ataskaita.

Asociacijos prezidiumo rinkimuose 2017-2020m. laikotarpiui asociacijos prezidiumo nariais buvo išrinkti:

Remigijus Barauskas (UAB „Rehau“)

Andrius Dumbauskas (UAB „Profine Baltik“

Kęstutis Grigaitis (UAB „Etna“)

Valdemaras Eičas (UAB „HCTC“)

Arūnas Mažonis (UAB „ Arlanga wood)

Andrius Mikšys ( „Schuco“ Lietuva)

Agnė Skeiverienė (UAB „Lanreta“)

Giedrė Stankevičiutė (Roto Frank atstovybė)

Aidas Šeštakauskas (UAB „Meranti“)

2017-03-29d. pirmajame savo posėdyje asociacijos prezidiumas, RLDG asociacijos direktoriumi paskyrė Arvydą Klimkevičių tuo pačiu pavesdamas jam vykdyti ir RLDG asociacijos prezidento pareigas.

Susirinkime buvo išrinktas naujas asociacijos Technikos komitetas. Technikos komiteto pirmininku išrinktas UAB „Profine Baltik“ atstovas Marius Ulozas.